Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB / // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners. För dig som kund blir det ingen direkt förändring utan det blir bara ett mervärde. Vi får nu möjligheten att erbjuda våra kunder bättre placeringsmöjligheter och mycket mer. Läs mer under aktuellt! I en övergångsperiod kommer vi att vara tillgängliga även via denna webbplats.

Bygg din fondportfölj med hjälp av oss! // Vi kan erbjuda ett av marknadens största utbud av fonder och andra värdepapper. Vi skräddasyr dina fondval efter dina önskemål så som, fondval och underliggande marknader, risktagande och vilken förväntad avkastning du kan ha på din portfölj! Välkommen att höra av er... 0142 - 191 30

2020-11-12

Från och med 12 november 2020 är Prima Kapitalförvaltning AB en del Av Ymer Försäkringsförmedling & Investering Partners AB (559249-0113). 

För dig som kund innebär denna övergång ingen som helst skillnad. Denna förändring innebär att vi blir ett större bolag där flera rådgivare i Sverige har gått samman och bildat ett gemensamt bolag. Anledningen är att vi uppnår flera synergieffekter på flera områden vilket gör oss mindre sårbara och vi blir ett starkt bolag med många fördelar för dig som kund. Vi samlar många kompetensområden under ett och samma tak vilket bidrar till att du som kund kommer att få de absolut bästa tänkbara råden som marknaden kan ge. 

Vårt produktutbud är bland det största i Norden och vårt gemensamma fokus ligger i allra första han på kunden där vi tror att vi gör skillnad.

 

Välkommen till 
Ymer Försäkringsförmedling & Investering Partners AB.


 

2020-09-01

***LÅNEFINANSIERING***


Är du och ditt bolag i behov av kapital för att utvecklas? Kanske ni ska bygga ut, skaffa nya maskiner, köpa en ny verksamhet, fastighet eller starta en ny tillverkning etc…?

Då kanske vi kan hjälpa er att få fram kapital…

Vi på Prima Kapitalförvaltning AB kan vara behjälpliga med anskaffning av kapital för att utveckla företag i Sverige. Det som erfordras från låntagaren är att satsningen/arna är helhjärtade och att ett eget engagemang finns till 100 %, då kan vi eventuellt vara er samarbetspartner. Från 15 000 000 SEK.

Vi kommer att behöva säkerheter, egen insatts från ägare/ägarna och en tydlig målbild som vi ser är rimlig, då kan vi mycket väl vara er framtida kanal för att resa de medel som behövs.

Prima Kapitalförvaltning AB har flera samarbetsparners som är behjälpliga med Lånefinansiering.

Prima Kapitalförvaltning AB


 

GDPR

Inledning

Information om hur vi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med nya datalagen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med den 25 maj 2018. Lagen innebär ett förbättrat skydd för databehandling av personuppgifter som vi behandlar i våra IT-system.

GDPR är ett EU-direktiv som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL)

Bättre skydd

För att Du ska kunna bli kund hos oss krävs att vi tecknar ett samtyckesavtal för IT-behandling av personuppgifter. Det innebär uppgifter som namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ge Dig en rådgivning som stämmer överens med gällande lagstiftning. Detta för att skydda den enskilda konsumenten. Denna lag ger Dig rätt att inhämta vilka uppgifter som vi har registerat för just Dig. 

Ni kan kontakta oss mailledes eller telefonledes för att beställa registerutdrag. Vår målsättning är att registerutdraget ska vara Er tillhanda inom 14 arbetsdagar.

Mer information gällande GDPR finner ni här!

 

Styrelsen 2018-05-23


Information

 Information om rådgivning utan försäkring (Investeringsrådgivning) 

 Information om rådgivning i försäkring (Försäkringsrådgivning) (pdf)

 Information om risker (pdf)

 


Penningtvättslagstiftningen:

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (länk)


Marknadsinformation:

Nord Fondkommission AB(länk)

Dagskurser, analyser mm från Bloomberg (länk)

Jämför fonder hos Morningstar (länk)

Financial Times (länk)

 


Klagomålsinstruktion gällande Försäkringsförmedling

Prima Kapitalförvaltning AB lämnar vid inledande av kundrelation information om hur eventuella klagomål mot företaget och dess anställda går till och hanteras gällande Försäkringsförmedling. Kund informeras också om vem som är klagomålsansvarig samt om möjligheterna för kund att pröva en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats.

Inkomna klagomål registreras och dokumenteras på ett säkert och varaktigt sätt. Dokumentationen arkiveras på ett sådant vis att det i efterhand går att följa hanteringen av ärendet. Den dokumenterade informationen sparas så länge som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär, försäkringsförmedlarens eller kundens behov av dokumentationen.

Inkomna ärenden handläggs av Ola Stenman (VD). Klagomålsansvarig fattar beslut i klagomålsärendena. Om så behövs fattas beslut i ärende i samråd mellan klagomålsansvarig och företagets ledning. 
Alla klagomål som inkommer till Prima Kapitalförvaltning AB besvaras snarast möjligt. För det fall vi inte har möjlighet att besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att det togs emot, informeras klaganden om hur den fortsatta handläggningen av klagomålet kommer att ske. Ett klagomål hanteras alltid med tillbörlig omsorg. Som ett led i detta besvaras alltid klagomålen sakligt och korrekt. När kunden så önskar besvaras klagomålet skriftligen. Kunden informeras alltid om att möjlighet till skriftligt bemötande finns.
För det fall klagomålet bedöms ogrundat och därav avvisas informeras kunden om skälen för att klagomålet avvisas. I samband med att klagomålet avvisas lämnas också information om möjligheterna att pröva ärendet hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats.

Instruktionen ses fortlöpande över och revideras vid behov.
Denna klagomålsinstruktion är fastställd av Prima Kapitalförvaltning Sverige AB 
den 2019-11-08 (Uppdaterad version)


Reklamation eller klagomål gällande Investeringsrådgivning

Om du är missnöjd med investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:

Nord Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
114 59 Stockholm
klagomalsansvarig@nordfk.se

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Nord Fondkommission AB kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

 Prima Kapitalförvaltning Sverige ABs avtalsförfarande

Avtalsförfarande 20161101


Vårt avtalsförfarande gäller för alla de avtal som Prima Kapitalförvaltning Sverige AB beslutar om. Det vill säga alla de avtal som är en ekonomisk belastning för bolaget, sker ALLTID enligt följande format:

1. Alla avtal beslutas av styrelsen och tecknas av två i förening. Inga avsteg göres.

2. Alla avtal har föregåtts av en behovsanalys och en bedömning har gjorts om hur bolaget har intresse att ingå avtal eller inte.

3. Vi ingår inte avtal telefonledes ej heller med varianter av förtäckta erbjudanden som kommer mail eller postledes och som mynnar ut i ett avtal. Dessa avtalsförfaranden förbehåller vi oss rätten att avbryta omedelbart utan ekonomisk belastning för Prima Kapitalförvaltning Sverige AB. Vi förbehåller oss även rätten att yrka på skadestånd och ersättningar för den tid och de kostnader som Prima Kapitalförvaltning Sverige AB drabbas av på grund av dessa eller liknande förfaranden.

4. Det åligger alla säljande organisationer att läsa och vara förberedda på denna instruktion/avtalsförafarande innan en kontakt etableras hos Prima Kapitalförvaltning AB för att genomföra en presentation av produkt eller tjänst.

Styrelsen / Prima Kapitalförvaltning Sverige AB


 


 

För kännedom! 

Prima Kapitalförvaltning ABs uppdrag

Prima Kapitalförvaltning AB tillhandahåller rådgivning i och utanför försäkring. 

Råd i livförsäkring innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn och vi är licensierade via Insuresec och medlemmar i vår branschorganisation SFM Sveriges Försäkringsförmedlares Förening. Prima Kapitalförvaltning AB är även registrerade hos Bolagsverket.

Råd utanför försäkring innebär att vi lyder som anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och deras regelverk. Nord Fondkommission AB står i sin tur under Finansinspektionens tillsyn. Prima Kapitalförvaltning AB har i denna aspekt licens via SwedSec.

Prima Kapitalförvaltning AB hanterar aldrig kontanter, penningtransaktioner eller andra dokument som är av värde för tredje part. Vi hanterar ej heller klientmedelskonton vilket innebär att Prima Kapitalförvaltning AB inte är mottagare eller givare av transaktioner utan alla medel hanteras via det svenska banksystemet. Prima Kapitalförvaltning AB bedriver endast rådgivning i olika värdepapper och livförsäkringar.

Prima Kapitalförvaltning AB 2017

 

Prima Kapitalförvaltning ABs mission

Prima Kapitalförvaltning AB supplies the market with economic advice to our customers in insurance and without insurance.

Advice in life insurance means that we are under control from the Finansinspektionen in Sweden and we are also licensed from Insuresec in Sweden. We are member of our branchorganisation SFM Swedens Insurenceadvicers Organisation. We are also registrated at Bolagsverket.

Advices whitout insurence means that we obey as bounded partner to Nord Fondkommission AB and the rules they are giving us. Nord Fondkommission AB stays under control from Finansinspektionen in Sweden. In this order Prima Kapitalförvaltning AB has the license from SwedSec in Sweden.

Prima Kapitalförvaltning AB never handle with cash or outer valuepapers which can be useful for any part. We don´t handle client funds which means that we never deals as a reciever or a giving part of transactions. All transactions uses our banksystems to settle our economics advices to the right depot. Prima Kapitalförvaltning AB do not have depot of our own. Prima Kapitalförvaltning AB only gives advices in how our customers should place or replace the money in different kinds of valuepapers or life insurences.

Prima Kapitalförvaltning AB 2017