Här finner ni viktig information från Prima Kapitalförvaltning AB

Information 

Disclaimer


Informationen på Prima Kapitalförvaltnings internetsidor är baserad på källor som av Prima Kapitalförvaltning har bedömts vara tillförlitliga. I den mån Prima Kapitalförvaltnings internetsidor innehåller länkar till andra webbsidor kan Prima Kapitalförvaltning inte garantera sidornas innehåll och frånsäger sig allt ansvar för deras innehåll.

Informationen på Prima Kapitalförvaltning internetsidor gör inte anspråk på att vara fullständig eller att utgöra rådgivning eller vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Prima Kapitalförvaltning frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller annan skada av vad slag det än må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Likaså gäller det för brev- och mailutskick inte utgör någon form av rådgivning eller vägledning och att informationen kan vara ofullständig på grund av den information som vi erhåller från annan part.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan öka såväl som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat på något vis.

Prima Kapitalförvaltning AB / Styrelsen 2022 05 23

Anknutet ombud:


Prima Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.
 

I egenskap av anknutet ombud får Ombudet marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Prima Kapitalförvaltning AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.

 

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Läs mer på Alpcots hemsida.

 


 


GDPR


Prima Kapitalförvaltning AB kommer att behandla dina personuppgifter enligt GDPR-lagstiftningen. I samband med en ny affärsrelation kommer Prima Kapitalförvaltning AB att samla in och lagra personuppgifter. Informationsinsamlingen ligger till grund för Prima Kapitalförvaltning AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot dig som kund enligt lag.
Det innebär att information samlas in, bearbetas och kan utlämnas till samarbetspartners.

Rådgivningsdokumentationen som vanligtvis genomförs löpande är ett exempel på informationsinsamling. Personuppgifterna kan ligga till grund för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Informationen kommer att inhämtas från dig som kund. För att hålla personuppgifterna aktuella kan vi komma att uppdatera och komplettera uppgifterna från eventuellt offentliga och privata register samt inhämta uppdatering av adressuppgifter från statens person- och adressregister, SPAR.

Vill du veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig hos Prima Kapitalförvaltning AB har du rätt att få ta del av den informationen. Denna begäran skall inkomma skriftligen


För mer information klicka här!

V

INVESTERINGSRÅDGIVNING

Prima Kapitalförvaltning AB blir från och med 1 januari anknutet ombud till Alpcot AB dock under en kortare period för att sedan bli anknutet ombud till Safe Return Asset Management AB allt detta för att hålla oss till de lagar och regler som är en förutsättning för att kunnna arbeta med rådgivning till våra kunder.Övrigt

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

 

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

 

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

 

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig. 

 

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

 

Viktiga länkar!

                                                                Webbplats                    Inloggning


Alpcot                                                                      alpcot.se                                alpcot.se/Login

Futur Pension                                                         futurpension.se                      futurpension.se/Login

Tydliga                                                                     tydliga.se
Finansinspektionen                                                 fi.se
Sveriges Försäkringsförmedlares Förening           sfm.se
InsureSec                                                                insuresec.se

Riksgälden (Insättningsgarantin mm)                  riksgalden.se

Är det något du undrar över?

Då ska du höra av dig till info@primakapitalforvaltning.se 
eller ring oss på 0142 - 191 30